Contact and address:

Yikui Zhai,  Ph. D (Beihang Univeristy)

Associate Professor, School of  Information and Engineering, Wuyi University

Yingbin Road No.22, Peng Jiang District, Jiangmen, Guangdong, China

Email: yikuizhai@163.com or ykzhai@wyu.edu.cn

Phone: (+86) 180-2298-7593(M)